Plenární přednášky

 

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY (PP)

 

I. PP - Ing. Vladimír Ždímal, Ph.D.

Ing. Vladimír Ždímal, Ph.D. vystudoval chemické inženýrství na Fakultě chemicko-inženýrské VŠCHT v Praze. Od roku 1989 působí na Ústavu chemických procesů AVČR, kde vede Laboratoř chemie a fyziky aerosolů. Věnuje se procesům vzniku nových aerosolových částic v přírodě i laboratoři, dynamice rozdělení velikosti částic a aerosolovým technologiím. Přednáší o aerosolových technologiích na Univerzitě Karlově.

Malé rozměrem, velké významem

Vědeli jste, že pokud by v atmosféře nebyly žádné aerosolové částice, tak by vůbec nepršelo?
Věděli jste, že ovzduší znečištěné aerosolovými částicemi má jen v Evropské unii za následek asi 400 tisíc předčasných úmrtí ročně?
Věděli jste, že kdyby ve vzduchu nebyly přítomné žádné aerosolové částice, dohlednost v atmosféře by byla asi 350 km?
Věděli jste, že přítomnost aerosolových částic ve vzduchu významně mění dynamiku srážek, jak jejich frekvenci, tak intenzitu?
Věděli jste, že vliv aerosolových částic na klimatické změny je ve srovnání s vlivy ostatních složek zatížen největší mírou nejistoty?

 

 
   

II. PP – Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. 

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. je římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Je farářem lechovické farnosti, farním vikářem (kaplanem) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora a přednostou Ústavu etiky na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. Ve skautu získal přezdívku „Orko“ (= zkratka pro „Orlí oko“), kterou používá ve svém jméně (Marek Orko Vácha). Autor řady úspěšných povídkových i filosofických knih, účastnil se také několika výprav na Antarktidu.

Genetika, věda, etika, víra

 

 

III. PP – Doc. Ing. Michal Ďurovič, Ph.D.

Doc. Ing. Michal Ďurovič, Ph.D. - absolvent VŠCHT. Dlouholetý vedoucí výzkumné chemické laboratoře Státního ústředního archivu v Praze (Národní archiv). Působil jako externí pedagog na Filozofické fakultě UK (Základy ochrany archiválií). Byl členem komise Národního muzea k posouzení Protokolů o chemickém zkoumání královedvorského a zelenohorského rukopisu tzv. Ivanovovým týmem (1991). Vedoucí Ústavu chemické technologie restaurování památek FCHT VŠCHT v Praze.

http://www.vscht.cz/uspesni/durovic

 

Úloha chemie a technologie v konzervaci a restaurování archivních dokumentů

Přednáška bude zaměřena na hlavní příčiny a mechanismy rozpadu různých typů materiálů archivních dokumentů (papír, pergamen a usně, voskové pečetě, fotografické materiály), současné metody jejich konzervace a zásady preventivní péče (podmínky dlouhodobého uložení, vystavování, různé krizové situace). Na příkladech některých bakalářských, diplomových a doktorských prací, které byly v minulých letech vykonány na Ústavu chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, bude ukázána nezastupitelná úloha chemicko-technologického výzkumu v této oblasti péče o kulturní dědictví.