Program konference

   Program konference CHISA 2017 

Celkový program konference si můžete stáhnout zde.

Pondělí 23. 10. 2017

13:00 - 18:00 Registrace
18:00 - 19:15 Večeře
HLAVNÍ SÁL
19:15 - 19:30   Slavnostní zahájení (Petr Stehlík)
19:30 - 21:00 Diskuzní panel "Připravenost absolventů oborů chemického a procesního inženýrství pro praxi" (Milan Jahoda)
21:00 - 23:00    "Beer Party"
 

Úterý 24. 10. 2017

HLAVNÍ SÁL (předseda: Veselý Michal)
9:00 - 10:00 Michal Ďurovič: "Úloha chemie a technologie v konzervaci a restaurování archivních dokumentů" (PP1)
10:00 - 10:45 Václav Švorčík: "Nanomateriály pro tkáňové inženýrství a elektroniku" (SZP1)
10:45 - 11:15   Přestávka na občerstvení
SEKCE A (předsedkyně: Čejková Jitka)/ SEKCE B (předseda: Krystyník Pavel)
11:15 - 11:45 Petr Slavíček: "Klastr, kapka a vodní paprsek: Spektroskopie rozpuštěnců v netradičních prostředích" (KPA1)
Martin Paidar: "Elektrochemické metody úpravy odpadních vod" (KPB1)
11:45 - 12:15 Jiří Vejražka: "Rozpad bublin a kapek v turbulentním proudění" (KPA2)
Věra Pěnkavová: "Uniaxiální komprese anizometrických granulárních materiálů" (KPB2)
12:15 - 13:30 Oběd
SEKCE A (předseda: Paidar Martin)/ SEKCE B (předseda: Šyc Michal)
13:30 - 14:00 Petr Dzik: "Funkční oxidické vrstvy připravené materiálovým tiskem" (KPA3)
Vítězskav Máša: "Efektivní cesta k úsporám energie v průmyslových podnicích i komunální sféře" (KPB3)
14:00 - 14:30 Lubomír Kubáč: "Možnosti realizace v oblasti tištěné a flexibilní elektroniky" (KPA4)
David Kubička: "Heterogenní katalýza pro efektivní zhodnocení biomasy"(KPB4)
14:30 - 15:00 Pavlína Basařová: "Atypické vlastnosti vodných roztoků jednoduchých alkoholů – mýty a skutečnost" (KPA5)
Michael Pohořelý: "Kombinovaná výroba elektrické energie, tepla a biosorbentu z biomasy" (KPB5)
15:00 - 15:30 Adam Karaba: "Matematický model pyrolýzy s automatickým generováním reakční sítě" (KPA6)
Pavel Mašín: "Vývoj a poloprovozní testování mikrovlnné termické desorpce pro dekontaminaci tuhých materiálů v ex a in-situ uspořádání" (KPB6)
15:30 - 16:30 Velká přestávka na občerstvení
HLAVNÍ SÁL (předseda: Stehlík Petr)
16:30 - 17:30 Marek Orko Vácha: "Genetika, věda, etika, víra" (PP2)
18:00 - 19:30 Večeře
19:30 - 21:30 Literárně - hudební večer (Tibia Pragensis, Martin Myšička)
21:00 - 24:00 Mutěnická vína
 

Středa 25. 10. 2017

HLAVNÍ SÁL (předsedkyně: Obalová Lucie)
9:00 - 10:00 Vladimír Ždímal: "Malé rozměrem, velké významem"(PP3)
10:00 - 10:45 Kamil Wichterle: "Současné výzvy pro chemické inženýry" (SZP2)
10:45 - 11:15 Přestávka na občerstvení
SEKCE A (předsedkyně: Basařová Pavlína)/ SEKCE B (předseda: Hanika Jiří)
11:15 - 11:45 Zdeněk Palatý: "Difuzní dialýza. Aplikace a modelování" (KPA7) Michal Přibyl: "Integrované mikrofluidní bioreaktory-separátory řízené elektrickým polem" (KPB7)
11:45 - 12:15 Karel Friess: "Membránové separační procesy pro dělení plynů a par: Historie, vývoj a budoucnost" (KPA8)
Tomáš Weidlich: "Využití iontových kapalin pro separaci solí organických kyselin z vodných roztoků" (KPB8)
12:15 - 12:45 Pavel Izák: "Dělení kapalných látek zakotvenými iontovými rozpouštědly a chirální separace" (KPA9)
Petr Stavárek: "Chemicko-inženýrské aspekty procesů vedených v mikroreaktorech"(KPB9)
12:45 -14:00 Oběd
14:00 - 18:00 Volné odpoledne
18:00 - 20:00 Posterové sekce (Jiří Hanika)
20:00 - 20:30 Konferenční ceny a ceny ČSCHI (Jiří Drahoš)
20:30 - 24:00   Společenský večer
 

Čtvrtek 26. 10. 2017

HLAVNÍ SÁL (předseda: Klusoň Petr)
9:00 - 9:45 Jan Macák: "Depozice atomárních vrstev: princip, možnosti, aplikace" (SZP3) 
9:45 - 10:00 Přestávka na občerstvení
JEDNOTLIVÉ SEKCE
10:00 - 12:40 Krátké přednášky rozdělené do šesti paralelních sekcí (viz dále)
12:30 - 14:00 Oběd
 

Program v sekcích

SEKCE A   Materiálové inženýrství Předsedové: Kolská Zdenka, Kubička David
A1.1 10:00 - 10:20 Bumba Jakub Příprava germanidu a silicidu hořečnatého z odpadních surovin pro získávání superčistých polovodičů, vodíku a CVD prekurzorů
A1.2 10:20 - 10:40 Cerhová Marie Vliv vody a etanolu při přípravě krystalického TiO2 ve formě aerogelů
A1.3 10:40 - 11:00 Kolská Zdeňka Příprava nanostrukturovaných povrchů fyzikálními/chemickými postupy pro různé aplikace
A1.4 11:00 - 11:20 Koudelková Eva Characterization of new synthesized silica-based material
A1.5 11:20 - 11:40 Novák Matěj Aplikace FDM 3D tisku pro výrobu lékových forem – potenciál procesu a hlavní výzvy
A1.6 11:40 - 12:00 Šoltys Marek Prozkoumání vhodných strategií pro scale-up přípravy dutých a plných mesoporézních křemičitých mikročástic
A1.7 12:00 - 12:20 Zítková Anna Studie depozice nanočástic během elektrorozprašování
SEKCE B   Procesy pro životní prostředí Předsedové: Šváb Marek, Šyc Michal
B1.1 10:00 - 10:20 Hájeková Elena Vlastnosti automobilových palív s prídavkom biozložiek
B1.2 10:20 - 10:40 Chalupa Jan Efekt přídavku NAP na přestup hmoty v probublávaném reaktoru pro čištění horkých odpadních plynů
B1.3 10:40 - 11:00 Kůs Pavel Pokročilé oxidační procesy v energetice – případové studie
B1.4 11:00 - 11:20 Miklová Barbora Použití elektrárenského popílku pro záchyt oxidu uhličitého
B1.5 11:20 - 11:40 Staf Marek Ovlivňování sorpce CO2 na vápencích změnou procesních podmínek
B1.6 11:40 - 12:00 Šomplák Radovan Odhad způsobu nakládání se spalitelnými odpady a jejich toků v ČR v roce 2015
B1.7 12:00 - 12:20 Šváb Marek Zplyňování organických látek v prostředí vody v nadkritickém stavu – zkušenosti s pilotní jednotkou
B1.8 12:20 - 12:40 Šyc Michal Energetické využití odpadů jako součást cirkulární ekonomiky
SEKCE C   Biotechnologie Předsedové: Šolcová Olga, Hanika Jiří
C1.1 10:00 - 10:40 Demnerová Kateřina Bezpečnost potravin?! Nekonečný příběh…
C1.2 10:40 - 11:00 Gillarová Simona Simulace průběhu kontinuální chromatografické separace přečištěných hydrolyzátů guarové gumy
C1.3 11:00 - 11:30 Hanika Jiří Biorafinace - návrat k přírodním zdrojům, izolace látek z bio-odpadů a rostlin
C1.4 11:30 - 12:00 Šolcová Olga Přídatné látky v potravinách, ano či ne?
       
SEKCE D   Částice a kapky Předsedové: Čejková Jitka, Kulaviak Lukáš
D1.1 10:00 - 10:20 Čejková Jitka Dekanolové kapky jako živé
D1.2 10:20 - 10:40 Janská Petra Příprava a charakterizace tekutých olejových kuliček
D1.3 10:40 - 11:00 Jantač Simon Triboelektrické nabíjení práškového polyetylenu: vliv vlhkosti, rychlosti kolize částic a teploty
D1.4 11:00 - 11:20 Kulaviak Lukáš Dynamika lámání tyčinkového granulárního materiálu během komprese
D1.5 11:20 - 11:40 Šalamúnová Petra Kompozity glukánových častíc a kurkumínu ako biomateriál vhodný pre liečbu črevných zápalových ochorení
D1.6 11:40 - 12:00 Tomas Jan Studium mechanismu desintegrace rychle rozpadavých tablet pomocí texturní analýzy
SEKCE E   Separační procesy Předsedové: Dytrych Pavel, Friess Karel
E1.1 10:00 - 10:20 Belloň Tomáš Sledování a parametrizace vírů u iontově-výměnných membrán metodou Particle Image Velocimetry v závislosti na velikosti a náboji proti iontu
E1.2 10:20 - 10:40 Dytrych Pavel Termodynamický model transportu hexanových par přes PDMS a PEBAX® membrány
E1.3 10:40 - 11:00 Pientka Zbyněk Membránové kontaktory pro bioremediaci podzemích vod
E1.4 11:00 - 11:20 Romanov Alexandr Vodné dvoufázové systémy pro enzymovou připravu 6-APA
E1.5 11:20 - 11:40 Topiař Martin Matematický popis extrakce a frakcionace kurkumy využívající jako rozpouštědlo superkritický oxid uhličitý
E1.6 11:40 - 12:00 Vobecká Lucie Vliv struktury heterogenních iontově-výměnných membrán na jejich elektrochemické a elektrokinetické vlastnosti
SEKCE F   Procesní inženýrství Předsedové: Kubáč Lubomír, Šnita Dalimil
F1.1 10:00 - 10:20 Krajáková Lenka Sorpční rovnováhy kapalných rozpouštědel v polyolefinech
F1.2 10:20 - 10:40 Muzika František Stacionární a dynamické režimy v kaskádě propojených míchaných průtočných cel s glykolytickou oscilační reakcí
F1.3 10:40 - 11:00 Mužík Jakub In situ amorfizace aktivních lékových forem pomocí mikrovlnného záření
F1.4 11:00 - 11:20 Strachotová Kristýna Charlotte Ochrana historických olověných bul v prostředí archivních depozitářů pomocí konverzního povlaku dekananu olovnatého
F1.5 11:20 - 11:40 Šnita Dalimil Štěpení vody v elektrickém poli
F1.6 11:40 - 12:00 Zadražil Aleš Příprava kulovitých krystalických agregátů pro řízené rozpouštění

 

 

Vývěsky

     
V01 Akhlasová Sarah Výroba personalizovaných medicinálních přípravků metodou tisku účinné látky na substrát
V02 Aysan Ayse Beyza Local source of heating in biochemical systems: magnetic iron oxide nanoparticles
V03 Banič Marek Analýza vybraných nepotravinárskych surovín na výrobu pokročilých biopalív
V04 Belloň Tomáš Studie elektrochemického a elektrokinetického chování iontově-výměnných membrán v závislosti na koncentraci elektrolytu
V05 Belloň Tomáš Vliv velikosti a náboje proti iontu na chování iontově-výměnných membrán
V06 Bendová Helena Vsádková dialýza kyseliny fosforečné. Kvantifikace transportu kyseliny a vody membránou Fumasep-FAD.
V07 Benkocká Monika Chemicky aktivované a modifikované polymery pro bioaplikace
V08 Bílková Tereza Přímý katalytický rozklad NO na směsném oxidu Co4MnAlOx s obsahem draslíkového promotoru
V09 Cais Jaromír Vliv modifikátorů na mikrostrukturu slitiny AlSi7Mg0,3
V10 Dukaj Suada Pickering foam formulation by wet nano-milling
V11 Ecorchard Petra Podvojné vrstevnaté hydroxidy s iontovou kapalinou jako plnivo pro polymerní matrici
V12 Edelmannová Miroslava Fotokatalytická redukce CO2 v přítomnosti fotokatalyzátorů TiO2 dopovaných mědí
V13 Fojtášková Jana Náhrada trichloretylenu v procesu extrakce surového kaprolaktamu
V14 Formánek Roman Efektivní technologie a zařízení pro sběr, separaci a extrakci chemicky cenných látek z mikrořas
V15 Fořt Ivan Projevy, účinky a vlastnosti makronestabilit proudového obrazce v míchacích nádobách – srovnání experimentálních a analytických technik
V16 Fořt Ivan Study of turbulent upward flow below a standard Rushton turbine impeller (Abstract)
V17 Gillarová Simona Využití rovnovážného disperzního modelu při vyhodnocování chromatografické separace hydrolyzátů karobu
V18 Grof Zdeněk Numerická simulace DEM a porovnání mechanismu lámání anizotropních částic ve vrstvě působením kompresních a smykových sil
V19 Hejda Stanislav Validace mikrofluidního reaktoru pro stereoselektivní hydrogenační reakce
V20 Henych Jiří Nanokompozitní reaktivní sorbenty a fotokatalyzátory na bázi TiO2 pro rozklad toxických organofosforečnanů
V21 Hudec Pavol Co-hydrotalcity ako katalyzátory pre NSR-reakciu
V22 Chmelař Josef Vizualizace Marangoniho toků v polymerních filmech z modifikovaného hyaluronanu
V23 Ježková Martina Syntéza nanoagregátů pro řízené uvolňování léčiv a další biomedicínské aplikace
V24 Jiránková Hana Odstraňování organických barviv z odpadní vody sorpcí na modifikovaném aktivním uhlí
V25 Kaštánek František Potraviny v příštích dekádách
V26 Kocík Jaroslav Optimalizace reakčních podmínek aldolové kondenzace furfuralu s acetonem
V27 Kodým Roman Návrh alkalického elektrolyzéru vody s anion-selektivní membránou v těsném (zero-gap) uspořádání
V28 Krušinová Zuzana Elektrochemické odstraňování chromu a niklu v pilotním měřítku
V29 Krystyník Pavel Pokročilý identifikační element pro zpětné rozpoznání odcizených archiválií
V30 Kubička David Vlastnosti, aktivita a selektivita CuZnAl hydrogenačních katalyzátorů
V31 Kučerová Jarmila Restituční koeficient polyethylenových částic: experimentální studie a modelování metodou diskrétních elementů (DEM)
V32 Kůs Pavel Instrumentace bloku horniny pro studium transportu kontaminantů v puklině
V33 Lanč Marek Polyimidové membrány s cíleně zabudovanými nanoplnivy: Separace oxidu uhličitého
V34 Lysoňková Irena Nanokompozitní povlaky na bázi PTFE a jejich otěruvzdornost
V35 Maléterová Ywetta Mikrořasy pro výživu
V36 Morávková Lenka Vliv expozice hexanových par na transportní vlastnosti polymerní membrány
V37 Mrózek Ondřej Dopování podvojného vrstevnatého hydroxidu kationty přechodných kovů
V38 Novák Matěj Fyzikální analýza a simulace chemotaktického systému dekanol-dekanoát
V39 Pacultová Kateřina Přímý katalytický rozklad NO na Ba/Co4MnAlOx směsných oxidech
V40 Petříček Radim Volumetric mass transfer coefficient in fermenter for Rushton turbine in three-phase system
V41 Petříček Radim Volumetric mass transfer coefficient in the fermenter agitated by Rushton turbines of various diameters in viscous batch
V42 Pour Vladimír Separace organických kyselin ze syrovátky pomocí nanofiltračních membrán.
V43 Romanov Alexandr Výroba mikrofluidních čipů pro enzymové reakce v ATPS
V44 Rousková Milena Proces extrakce hlenky Japonochytrium, sp. - zdroj nenasycených mastných kyselin
V45 Ruphuy Chan Gabriela Yeast-derived beta glucan microparticles for the encapsulation of low water-soluble drugs by spray drying
V46 Rychecky Ondrej Inženýrské aspekty přípravy tekutých kuliček
V47 Seghman Petr Lignocelulózová biorafinerie
V48 Schreiberová Lenka pH oscilační systém močovina-ureáza v membránovém reaktoru
V49 Sklenářová Jana Parametrická studie depozice částic nanášených metodou elektrosprejování
V50 Slouka Zdeněk Elektrokinetické a elektrochemické vlastnosti iontově-výměnných částic
V51 Slušná Michaela Nanostrukturní materiály pro rychlou degradaci chemických bojových látek
V52 Smržová Darina Sorpční aktivity kompozitů grafen oxidu na polymerní matrici
V53 Sonntag Erik Studium kinetiky enzymatické disoluce nano-suspenze léčivého přípravku
V54 Sovová Helena Extrakce karotenoidů z mikrořas superkritickým oxidem uhličitým
V55 Stanovský Petr Rozpad bublin v turbulentním toku za přítomnosti surfaktantů
V56 Stanovský Petr Vliv rychlosti přibližovaní na koalescenci bublin v roztocích surfaktantů
V57 Svěrák Tomáš Separace partikulárních nanočástic ze vzdušin na dutých symetrických PP membránách
V58 Šárka Evžen Rozdílné chování laboratorně připravených rezistentních chemicky modifikovaných škrobů v cereálních výrobcích
V59 Šimková Lenka Simulace technologie odsíření koksárenského plynu
V60 Šolcová Olga Vliv peletizace semen na vzcházivost a výnos máku
V61 Švára Dominik Vliv elektrického pole na tvorbu obrazců v systému dekanol-dekanoát
V62 Švec Ivan Objektivní hodnocení barvy jako ukazatele identifikace cereálních výrobků
V63 Tokárová Viola Synthesis and Characterization of SiO2 Nanoparticles (NPs) Using Microfluidics
V64 Trávníčková Tereza Matematické modelování nukleace kyseliny sírové s vodou v laminární souproudé komoře
V65 Tuček Jakub Adresování olejových kapek pomocí elektrického pole a Marangoniho jevu
V66 Vajc Viktor Přestup tepla při varu v objemu
V67 Valtera Stanislav Syntéza 3-D strukturovaného polypyrrolu
V68 Veselý Michal Materiálový tisk fotocitlivých kompozic polovodivých oxidů kovů
V69 Waněk Adam Použití FDM 3D tisku k výrobě lékových forem obsahujících dvě aktivní látky
V70 Zelenka Pavel Analysis of the size, morphology and composition of residua formed during tablet disintegration
V71 Zůza David Study of continuous fluidic preparation of mesoporous silica microparticles
V72 Žáková Terézia Scale up procesov v bioreaktoroch
V73 Žitka Jan Syntéza chirálních selektorů pro enantioseparaci ibuprofenu na bázi derivátů ZIF-8 a chirálních polymerních aminů

 

 

Zde naleznete názvy a souhrny plenárních, speciálních zvaných a klíčových přednášek.