Speciální zvané přednášky

SPECIÁLNÍ ZVANÉ PŘEDNÁŠKY (SZP)

 

I. SZP – Prof. Ing. Václav Švorčík, Dr.Sc.

Od roku 2000 je profesorem v oboru Materiálové inženýrství na VŠCHT Praha. Zabývá se modifikací materiálů, zejména polymerů, pomocí iontových, laserových a plasmatických svazků a zkoumá jejich povrchové, chemické a fyzikální vlastnosti včetně jejich cytokompatibility. Je absolventem VŠCHT v Praze (obor Technologie výroby a zpracování polymerů). Na stejné škole získal titul kandidáta věd v oboru Technologie makromolekulárních látek. V roce 1992 se stal docentem v oboru Materiálového inženýrství. O dva roky později obhájil práci (doktor věd) v oblasti Elektroniky a vakuové techniky. Absolvoval dlouhodobé pobyty na zahraničních univerzitách a vědeckých pracovištích, především na J.Kepler Universität Linz, A.Fridrich Universität Erlangen, Fraunhofer Institut Erlangen.  V impaktovaných časopisech publikoval celkem 387 prací, které byly 4300 krát citovány. Je autorem/spoluautorem 25 kapitol ve vědeckých knihách a původcem 15 patentů. Byl školitelem 17 doktorandů.

http://ipl.vscht.cz/o-ustavu/zamestnanci/svorcik

 

Nanomateriály pro tkáňové inženýrství a elektroniku

Přednáška se věnuje zejména povrchové úpravě polymerních folií fyzikálními a chemickými metodami s cílem zatraktivnit povrch pro další aplikace. Tyto podložky a materiály jsou vhodné pro tkáňové inženýrství (např. léčba těžkých popálenin, cévní bypasy, totální endoprotézy), pro elektroniku (vyšší adheze kovových vrstev na polymerní podložce) a nebo pro optoelektroniku (např. příprava metamateriálů – tzv. „neviditelných“ materiálů). Bude ukázána i možnost přípravy a využití kovových nanostruktur pro tyto aplikace (např. léčba chronických ran).

 

 

II. SZP – Prof. Ing. Kamil Wichterle, Dr.Sc.

Prof. Ing. Kamil Wichterle, Dr.Sc. je profesorem chemického inženýrství na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Narozen 11. října 1941 ve Zlíně  v rodině chemika firmy Baťa Otto Wichterleho. V roce 1963 promoval na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kandidátskou práci v oboru teorie chemické techniky obhájil v roce 1968 v ČSAV na nynějším Ústavu chemických procesů v Praze. Zde působil dále jako vědecký pracovník s hlavním zaměřením na výzkum procesů ve vysoce vazkých a nenewtonských kapalinách. V roce 1997 přesídlil do Ostravy, kde řadu let vedl Katedru chemie na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství. Má 5 dětí a 13 vnoučat.

Téma přednášky bude upřesněno